Driftrevisioner, statuskontroller och Due dilligence.

Statusbesiktningar och slutkontroll av förvaltningsentreprenader

Före påbörjande av en förvaltningsentreprenad är det viktigt att mark, byggnader och andra anläggningar som berörs av entreprenaden granskas genom en statuskontroll. Innan kontraktstiden för en förvaltningsentreprenad går ut skall enligt ABFF en slutkontroll av entreprenaden utföras. Vid slutkontrollen jämförs bl a anteckningar som gjorts vid statusbesiktningen innan kontraktsstart.

Vi kan erbjuda fastighets- och förvaltningsföretag statusbesiktning och slutkontroll av förvaltningsentreprenader..

Uppföljning och statuskontroller av pågående förvaltningsentreprenader

När man tecknat förvaltningsavtal med entreprenör är det viktigt att beställare följer upp avtalet och säkerställer att upphandlade tjänster levereras och genomförs med rätt omfattning och kvalitet.

Vi erbjuder tjänster för uppföljning av förvaltningsentreprenader enligt följande:

Framtagande av rutiner för beställarens uppföljning av entreprenaden och avtalet
– Medverka vid kontraktsmöten och säkerställning av rätt uppföljning av entreprenaden
– Genomförande av kvalitetsuppföljningar och statusbesiktningar under entreprenad-
tiden
– Genomförande av slutkontroll vid avtalets upphörande