Tom Hansson Consulting utför uppdrag åt Göteborgs Stad

goteborgs-stad-loggo

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att ta fram mallar enligt Aff-strukturen för upprättande av kontrakt och beskrivning av drift/skötsel av Göteborgs stads utemiljö.

Kontrakt och beskrivningar skall användas som mallar vid upprättande av förfrågningsunderlag när Göteborg Stad skall handla upp entreprenader för skötsel av utemiljön i Göteborgs Stad.

Entreprenaderna omfattar teknisk drift (tillsyn och skötsel) av stadens utemiljö inkl. vinterväghållning av gator, gång- och cykelvägar, hållplatser för kollektivtrafik, skolgårdar, parkmark och trädgårdsanläggningar. Även torg och vissa fastigheter (innanför och utanför tomtgräns) omfattas. Entreprenaderna utförs som samordnad förvaltning och omfattas av ytor och anläggningar som tillhör flera av stadens förvaltningar, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Fastighetskontoret, Kretslopp och Vatten m.fl.

Ett av målen med samordnade skötselentreprenader är att säkerställa att angränsande ytor sköts av samma Leverantör. På så sätt minskas risken för oklara gränsdragningar mellan olika Leverantörers arbete och varierande utförande och frekvens på skötsel av angränsande ytor. Syftet med detta är att medborgaren, som är slutkund för entreprenaden skall uppleva att kommunen representerar ”En stad” och att staden skall upplevas som ren och välskött.

Uppdraget utförs under våren 2017.

För ytterligare information om uppdraget, kontakta Tom Hansson på telefon: 0705 183070 eller mail: tom@tomhansson.se