Tom Hansson Consulting upprättar driftavtal enligt Aff för 4 st fastigheter för Bokab i Kungälv

Uppdraget
Uppdraget omfattar att upprätta Aff-avtal enligt ”Nya Aff ” för drift (tillsyn och skötsel) av byggnader inkl installationer och tillhörande utemiljö, mellan Bokab och Kungälvs kommun. Avtal upprättas i huvudsak som utförandeentreprenad (frekvenser) med inslag av funktionsbeskrivning för vissa tjänster.

Om Bokab
Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning. Bolaget skall bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädelsevis mark för utveckling och exploatring. Bolaget skall aktivt driva exploatering och etablering i kommunen och verka som ett utvecklingsbolag. Bokabs vision bygger på att bolaget ska vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, där de kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark och villatomter

Tom Hansson Consulting utför uppdraget under november och december 2017. För ytterligare information, kontakta Tom Hansson, tom@tomhansson.se, tele: 0705 183070