Underhållsplaner för Sotenäs Kommuns fastigheter

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Sotenäs kommuns fastigheter.  Underhållsplanerna innehåller prioritering av i första hand eftersatta underhållsåtgärder för närmaste 5 – 10 åren. Planen omfattar även större framtida ”teoretiskt bedömda” underhållsåtgärder såsom tak, fönster, stambyten etc. där bedömning görs utifrån byggnadernas ålder alternativt senaste större åtgärd med byte.

Planerat underhåll kalkyleras och rangordnas per fastighet och totalt i underhållsprogrammet ”THAB Underhåll” (excelprogram). Programmet visar åtgärder per fastighet som man kan fördela över tid upp till 5, 10, 20 eller ca 30 år. Summeringar redovisas även per år under perioden. Redovisningen och programmet baseras på ”nya Aff-strukturen”. I programmet är samtliga parametrar fullt sökbara vilket underlättar planering och samordning av åtgärder/upphandling av underhållsåtgärder.

För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se

För mer information om Sotenäs kommunen se www.sotenas.se

Tom Hansson Consulting upprättar driftavtal enligt Aff för 4 st fastigheter för Bokab i Kungälv

Uppdraget
Uppdraget omfattar att upprätta Aff-avtal enligt ”Nya Aff ” för drift (tillsyn och skötsel) av byggnader inkl installationer och tillhörande utemiljö, mellan Bokab och Kungälvs kommun. Avtal upprättas i huvudsak som utförandeentreprenad (frekvenser) med inslag av funktionsbeskrivning för vissa tjänster.

Om Bokab
Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning. Bolaget skall bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädelsevis mark för utveckling och exploatring. Bolaget skall aktivt driva exploatering och etablering i kommunen och verka som ett utvecklingsbolag. Bokabs vision bygger på att bolaget ska vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, där de kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark och villatomter

Tom Hansson Consulting utför uppdraget under november och december 2017. För ytterligare information, kontakta Tom Hansson, tom@tomhansson.se, tele: 0705 183070

Tom Hansson Consulting håller utbildning i Aff för Front Advokater i Göteborg

Tom Hansson har under juni 2017 genomfört utbildning i nya Aff (Avtal för fastighetsförvaltning) för advokatbyrån Front Advokater i Göteborg.

Front Advokater erbjuder affärsjuridik inom samtliga områden både nationellt i Sverige och internationellt. För ytterligare information se www.front.law

 

Tom Hansson Consulting utför Kvalitetsrevision av pågående driftentreprenader för Statens Fastighetsverk.

sfv

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att genomföra kvalitetskontroll av pågående 9 st driftentreprenader för Statens fastighetsverks byggnader i västsverige.

Driftentreprenaderna omfattas av följande byggnader:

 • Världkulturmuseet i Göteborg
 • Residenset i Göteborg
 • Göteborgs universitet
 • Villa Smedmark, Göteborg
 • Radhus Bjerke 4, Göteborg
 • Radhus Bjerke 2, Göteborg
 • Villa Höglund, Göteborg
 • Skansen Koronan, Göteborg
 • Skansen Lejonet, Göteborg
 • Varbergs Fästning, Göteborg
 • Nya Älvsborgs Fästning, Göteborg
 • Carlstens Fästning, Marstrand
 • Södra strandverket, Marstrand
 • Havsfiskelaboratoriet, Lysekil
 • Residenset i Vänersborg
 • Tullstationen i Svinesund

Vid kvalitetskontrollen görs genomgång av leverantörens kvalitetsdokumentation för genomförande av entreprenaderna samt kontroll av att föreskrivna egenkontroller, rapporter och övrig miljö/kvalitetsdokumentation som skall tas fram av Leverantören under entreprenadtiden. I anslutning till kvalitetskontrollen utförs statuskontroll av utförda drift- och underhållsarbeten på plats i ingående fastigheter.

Uppdraget utförs under våren 2017.

För ytterligare information kontakta Tom Hansson, telefon: 0705 183070, mail: om@tomhansson.se

Tom Hansson Consulting utför uppdrag åt Göteborgs Stad

goteborgs-stad-loggo

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att ta fram mallar enligt Aff-strukturen för upprättande av kontrakt och beskrivning av drift/skötsel av Göteborgs stads utemiljö.

Kontrakt och beskrivningar skall användas som mallar vid upprättande av förfrågningsunderlag när Göteborg Stad skall handla upp entreprenader för skötsel av utemiljön i Göteborgs Stad.

Entreprenaderna omfattar teknisk drift (tillsyn och skötsel) av stadens utemiljö inkl. vinterväghållning av gator, gång- och cykelvägar, hållplatser för kollektivtrafik, skolgårdar, parkmark och trädgårdsanläggningar. Även torg och vissa fastigheter (innanför och utanför tomtgräns) omfattas. Entreprenaderna utförs som samordnad förvaltning och omfattas av ytor och anläggningar som tillhör flera av stadens förvaltningar, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Fastighetskontoret, Kretslopp och Vatten m.fl.

Ett av målen med samordnade skötselentreprenader är att säkerställa att angränsande ytor sköts av samma Leverantör. På så sätt minskas risken för oklara gränsdragningar mellan olika Leverantörers arbete och varierande utförande och frekvens på skötsel av angränsande ytor. Syftet med detta är att medborgaren, som är slutkund för entreprenaden skall uppleva att kommunen representerar ”En stad” och att staden skall upplevas som ren och välskött.

Uppdraget utförs under våren 2017.

För ytterligare information om uppdraget, kontakta Tom Hansson på telefon: 0705 183070 eller mail: tom@tomhansson.se

Tom Hansson Consulting utför uppdrag åt Brf Gunnesgärde i Tuve, Göteborg

Tom Hansson Consulting genomför två olika uppdrag för Brf Gunnesgärde:

 1. Uppdraget omfattar projektledning och projektering (samordning, AF-beskrivning och rambeskrivning), byggledning och kontroll och uppföljning av totalentreprenad avseende asfaltering och breddning av vägar samt installation av stolpbelysning inom utemiljön.
 2. Uppdraget omfattar projektledning och projektering (samordning, AF-beskrivning och rambeskrivning), byggledning och kontroll och uppföljning av totalentreprenad avseende renovering av byggnadernas värmesystem.

Info om Brf Gunnesgärde:
Brf Gunnesgärde består av nio huskroppar i form av lamellhus som färdigställdes i slutet av 1960-talet. Respektive huskropp består av tre våningar (samt källare, vind finns ej) samt tre trappuppgångar. Totalt 211 lägenheter där den totala bostadsarean uppgår till 14 324 m2, samt finns tre lokaler med totalarean 60 m2. (Föreningens hemsida: http://www.brfgunnesgarde.se)

Uppdraget genomförs under våren och hösten 2017

För ytterligare information kontakta Tom Hansson, telefon: 0705 183070, mail: tom@tomhansson.se

 

Artikel i Fastighets Sverige 2017-02-08

fastighetssverige

Artikel om Tom Hansson publicerad in Fastighets Sverige 8 februari 2017.
Läs hela artikeln som pdf.

Upphandling av entreprenader för drift av utemiljö för Jönköpings kommun

jk-loga

Tom Hansson upprättar förfrågningsunderlag och medverkar vid upphandling av 3st driftentreprenader för utemiljö för Jönköpings kommuns fastigheter.
Annonsering enligt LOU skedde 2016-12-28 och anbud skall vara inne senast 2017-02-06.
För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se

Upphandling av fastighetsdrift för Statens Fastighetsverk

sfv

Tom Hansson upprättar förfrågningsunderlag enligt ”nya Aff”och medverkar vid upphandling av 3 st driftentreprenader för Statens Fastighetsverks fastigheter i Jönköping, Mariestad och Karlstad.
Annonsering enligt LOU skedde 2017-01-17. Anbud skall vara inkommit senast 2017-02-27.

För ytterligare information kontakta Tom Hansson på telefon: 0705-183070 eller mail: tom@tomhansson.se

Underhållsplaner för Jönköpings kommuns fastigheter

jk-loga

Tom Hansson har uppdrag som projektledare för framtagande av underhållsplaner för Jönköpings kommuns samtliga fastigheter.  Underhållsplanerna innehåller prioritering av i första hand eftersatta underhållsåtgärder för närmaste 5 – 10 åren. Planen omfattar även större framtida ”teoretiskt bedömda” underhållsåtgärder såsom tak, fönster, stambyten etc. där bedömning görs utifrån byggnadernas ålder alternativt senaste större åtgärd med byte.
För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se