Underhållsplaner för Sotenäs Kommuns fastigheter

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Sotenäs kommuns fastigheter.  Underhållsplanerna innehåller prioritering av i första hand eftersatta underhållsåtgärder för närmaste 5 – 10 åren. Planen omfattar även större framtida ”teoretiskt bedömda” underhållsåtgärder såsom tak, fönster, stambyten etc. där bedömning görs utifrån byggnadernas ålder alternativt senaste större åtgärd med byte.

Planerat underhåll kalkyleras och rangordnas per fastighet och totalt i underhållsprogrammet ”THAB Underhåll” (excelprogram). Programmet visar åtgärder per fastighet som man kan fördela över tid upp till 5, 10, 20 eller ca 30 år. Summeringar redovisas även per år under perioden. Redovisningen och programmet baseras på ”nya Aff-strukturen”. I programmet är samtliga parametrar fullt sökbara vilket underlättar planering och samordning av åtgärder/upphandling av underhållsåtgärder.

För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se

För mer information om Sotenäs kommunen se www.sotenas.se

Tom Hansson Consulting upprättar driftavtal enligt Aff för 4 st fastigheter för Bokab i Kungälv

Uppdraget
Uppdraget omfattar att upprätta Aff-avtal enligt ”Nya Aff ” för drift (tillsyn och skötsel) av byggnader inkl installationer och tillhörande utemiljö, mellan Bokab och Kungälvs kommun. Avtal upprättas i huvudsak som utförandeentreprenad (frekvenser) med inslag av funktionsbeskrivning för vissa tjänster.

Om Bokab
Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning. Bolaget skall bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädelsevis mark för utveckling och exploatring. Bolaget skall aktivt driva exploatering och etablering i kommunen och verka som ett utvecklingsbolag. Bokabs vision bygger på att bolaget ska vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, där de kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark och villatomter

Tom Hansson Consulting utför uppdraget under november och december 2017. För ytterligare information, kontakta Tom Hansson, tom@tomhansson.se, tele: 0705 183070

Tom Hansson Consulting håller utbildning i Aff för Front Advokater i Göteborg

Tom Hansson har under juni 2017 genomfört utbildning i nya Aff (Avtal för fastighetsförvaltning) för advokatbyrån Front Advokater i Göteborg.

Front Advokater erbjuder affärsjuridik inom samtliga områden både nationellt i Sverige och internationellt. För ytterligare information se www.front.law