Tom Hansson Consulting utför Kvalitetsrevision av pågående driftentreprenader för Statens Fastighetsverk.

sfv

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att genomföra kvalitetskontroll av pågående 9 st driftentreprenader för Statens fastighetsverks byggnader i västsverige.

Driftentreprenaderna omfattas av följande byggnader:

 • Världkulturmuseet i Göteborg
 • Residenset i Göteborg
 • Göteborgs universitet
 • Villa Smedmark, Göteborg
 • Radhus Bjerke 4, Göteborg
 • Radhus Bjerke 2, Göteborg
 • Villa Höglund, Göteborg
 • Skansen Koronan, Göteborg
 • Skansen Lejonet, Göteborg
 • Varbergs Fästning, Göteborg
 • Nya Älvsborgs Fästning, Göteborg
 • Carlstens Fästning, Marstrand
 • Södra strandverket, Marstrand
 • Havsfiskelaboratoriet, Lysekil
 • Residenset i Vänersborg
 • Tullstationen i Svinesund

Vid kvalitetskontrollen görs genomgång av leverantörens kvalitetsdokumentation för genomförande av entreprenaderna samt kontroll av att föreskrivna egenkontroller, rapporter och övrig miljö/kvalitetsdokumentation som skall tas fram av Leverantören under entreprenadtiden. I anslutning till kvalitetskontrollen utförs statuskontroll av utförda drift- och underhållsarbeten på plats i ingående fastigheter.

Uppdraget utförs under våren 2017.

För ytterligare information kontakta Tom Hansson, telefon: 0705 183070, mail: om@tomhansson.se

Tom Hansson Consulting utför uppdrag åt Göteborgs Stad

goteborgs-stad-loggo

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att ta fram mallar enligt Aff-strukturen för upprättande av kontrakt och beskrivning av drift/skötsel av Göteborgs stads utemiljö.

Kontrakt och beskrivningar skall användas som mallar vid upprättande av förfrågningsunderlag när Göteborg Stad skall handla upp entreprenader för skötsel av utemiljön i Göteborgs Stad.

Entreprenaderna omfattar teknisk drift (tillsyn och skötsel) av stadens utemiljö inkl. vinterväghållning av gator, gång- och cykelvägar, hållplatser för kollektivtrafik, skolgårdar, parkmark och trädgårdsanläggningar. Även torg och vissa fastigheter (innanför och utanför tomtgräns) omfattas. Entreprenaderna utförs som samordnad förvaltning och omfattas av ytor och anläggningar som tillhör flera av stadens förvaltningar, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Fastighetskontoret, Kretslopp och Vatten m.fl.

Ett av målen med samordnade skötselentreprenader är att säkerställa att angränsande ytor sköts av samma Leverantör. På så sätt minskas risken för oklara gränsdragningar mellan olika Leverantörers arbete och varierande utförande och frekvens på skötsel av angränsande ytor. Syftet med detta är att medborgaren, som är slutkund för entreprenaden skall uppleva att kommunen representerar ”En stad” och att staden skall upplevas som ren och välskött.

Uppdraget utförs under våren 2017.

För ytterligare information om uppdraget, kontakta Tom Hansson på telefon: 0705 183070 eller mail: tom@tomhansson.se

Tom Hansson Consulting utför uppdrag åt Brf Gunnesgärde i Tuve, Göteborg

Tom Hansson Consulting genomför två olika uppdrag för Brf Gunnesgärde:

 1. Uppdraget omfattar projektledning och projektering (samordning, AF-beskrivning och rambeskrivning), byggledning och kontroll och uppföljning av totalentreprenad avseende asfaltering och breddning av vägar samt installation av stolpbelysning inom utemiljön.
 2. Uppdraget omfattar projektledning och projektering (samordning, AF-beskrivning och rambeskrivning), byggledning och kontroll och uppföljning av totalentreprenad avseende renovering av byggnadernas värmesystem.

Info om Brf Gunnesgärde:
Brf Gunnesgärde består av nio huskroppar i form av lamellhus som färdigställdes i slutet av 1960-talet. Respektive huskropp består av tre våningar (samt källare, vind finns ej) samt tre trappuppgångar. Totalt 211 lägenheter där den totala bostadsarean uppgår till 14 324 m2, samt finns tre lokaler med totalarean 60 m2. (Föreningens hemsida: http://www.brfgunnesgarde.se)

Uppdraget genomförs under våren och hösten 2017

För ytterligare information kontakta Tom Hansson, telefon: 0705 183070, mail: tom@tomhansson.se